p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
nexttitle
preface
conversation

(1)
(2)
(3)
(4)

 

 

 

Ríoṁaireaċt

Cuir a trí agus a ceaṫair le ċéile, agus caḋ do ḃeiḋ aga, a Ḃriain? Add three and four together and what will you have, Brian?
A seaċt, a Ṁaiġistir. Seven, sir
Cuir a cúig a seaċt agus a naoi le n-a ċéile, a Ċonċuḃair. Add fice and seven and nine together, Con.
Aon is fiċe, a Ṁaiġistir. Twenty-one, sir.
Dá mbeaḋ fiċe caora agat i bPáirc a'Leasa, deiċ gcinn is daḟiċid ins an Ṁóinḟéar Páirteaċ agus seaċt gcinn déag i bPáirc an tSléiḃe an mḋo caora do ḃeaḋ agat ar fad? If you had twenty sheep in the Fort Field, fifty in the Partership Meadow, and seventeen in the Mountain Field, how many sheep woudl you have altogether?
Seaċt gcinn is ċeiṫre fiċid, a Ṁáiġistir Eighty-seven, sir.
Maiṫ an fear! Anois, a 'Liam, tá móir-ṡeisear ins an gCéad Ranng indiu; tá naonḃar ins an Tarna Tanng; agus beirt is fiċe ins an Tríoṁaḋ Ranng; cia ṁead atá ins na trí ranngaiḃ ar fad? Good man! Now, William, there are seven boys in the First Standard today. there are nine in the Second Standard, and twenty-two in the Third standard; how many boys in the three Standards altogether?
Oċt nduine ḋéag ar ḟiċid, a Ṁáiġistir Thirty-eight, sir.
Tá an ceart agat, a 'Liam. Taḃairfiḋ mé ceisteanna ḋíḃ ar na slinntiḃ anois. You are right, William. I'll give you some questions on the slates now
A' roinnfiḋ mise na slínnte(1), a Ṁáiġistir Shall I distrubute the slates, sir?
Dein, má's é do ṫoil é; acṫ seaċain agus ná bris iad. Do, if you please, but take care and don't break them.
Ní'l baoġal ar biṫ air sin, a Ṁáiġistir There is no fear of that, sir.
Tá an iomarca gleo dá ḋéanaṁ agat 'á roinnt amaċ. Seasaiḋ go díreaċ anois agus glanaiḋ na slínne. You are making too much noise giving them out. Stand up straight and clean the slates.
Gaḃaim párdún agat, a Ṁáiġistir I beg your pardon, sir.
Cad tá uait, a Ḟearġuis? What do you want Fergus?
Ní'l éin-ṗeann slinne agan, a Ṁáiġistir I have no slate-pencil, sir.
Agus cad do ḋein tú leis an gceann do ḃí agat indé? What did you do with the pencil you had yesterday?
Do ċailleas é, a Ṁáiġistir I lost it, sir.
Seo ceann duit, agus seaċain agus ná caill é. A' dteas-tuiġeann blúire ó éinne eile anois? Here is one for you, and take care and do not lose it. Does anybody else require a piece?
Ta blúire a'teastáil uaim-se, a Ṁáiġistir I require a piece, sir.
Seo, ḃfuil na slínnte glan agaiḃ? Here, are the slares clean?
Táid, a Ṁáiġistir They are, sir.
Cuiriḋ síos an uiṁir seo--trí céad agus naoi is trí fiċiḋ. Ḃfuil sí ṫíos agaiḃ? Put down this number - three hundred and sixty-nine. Is that down?
Tá, a Ṁáiġistir It is, sir.
Cuiriḋ síos--seaċt gcéad agus cúig déag is daḟiċid fá na ḃun soin; agus faoi sin arís--naoi déag is ċeiġre fiċid; agus annsoin--cúig céad agus naoi déag is trí fiċid. Ḃfuil diad curṫa síos agaiḃ? Put down - seven hundred and fifty-five uner that, and under that again -- ninety nine; and then, five hundred and seventy nine. Are they down?
Níor airġeas an uiṁir ḋéiḋeannaċ, a Ṁáiġistir I did not hear the last number, sir.
Da mbeiṫeá ag taḃairt aire dod' ġnó do ċloirfeá í. Éist anois -- cuig céad agus naoi déag agus trú fiċid. Ḃfuil sí ṫíos agat anois? If you were paying attention you would have heard it. Listen now - five hundred and seventy nine. Have you got it down now?
Tá, go raiḃ maiṫ agat. Yes, thank you.
Ḃuil na huiṁreaċa ṫíos ag gaċ éinne anois? Have you all got the numbers done now?
Táid, a Ṁáiġistir Yes, sir.
Cúl le cúl mar sin, agus cuiriḋ na huṁireaċa úd le ċéile(2) nó faġaiḋ a gcoṁṡuim. Sesaḋ gaċ éinne ar a ḃommaiḃ féin agus ná boiḋ éan-ċluainireaċt ar siuḃal. Greadaiḋ liḃ anois. Ḃfuil ċríoċnuiġṫe agat-sa ċom luaṫ soin, a Loċlainn? Back to back then, and add those numberrs together or find their sum. Let everyone depend on himself, and let there be no deception. Hurry up now. Are you finished so soon, Loughlin?
Ní'l, a Ṁáiġistir I am not, sir.
Ċíḋim go ḃfuil tú ag taḃairt súil-ḟéacaint' siar anois agus arís ar ṡlinn Ṡeagáin annso féaċaint a'ḃfaġfá an freagra is dóċa. I see that you are glancing back now and again at John's slate here -- trying to get the answer I suppose.
Ní heaḋ, aċt ag féaċaint a mbeinn ar tosaċ. It is not, sir, but to see if I would be done first.
Ná bíoḋ deaḃaḋ ċoṁ mór soin ort. Baḋ ċóir go mbeaḋ gaċéinne críoċnuiġṫe anois. Cuiriḋ síos na slínnte. (3) Do not be in such a great hurry. Everyoe should be finished by this time. Put down your slates.
Ní'l mise réiḋ fós, a Ṁáiġistir I am not finished yet, sir
Tá do ḋóṫaint aimsire faġta agat go háiriṫe. Ní ḟanfaiḋ mé níos sia leat; cuir síos do ṡlinn. Féaċaiḋ go léir ar an gclár duḃ anois. Faiġ an ċeirt dam, a Ḋonncaḋ. You have got plenty of time at all events. I will not wait for you any longer. Put down your slate. All look at the blackboard now. Get the duster for me, Donogh.
Cá ḃfuil sí, a Ṁáiġistir Where is it, sir?
Tá fí ar an mbóird ṫall ann-soin. It is on the table beyond there.
go raiḃ maiṫ agat! A'nglanfá an clár duḃ anois, má's é do ṫoil é. Thank you. Would you clean the blackboard for me now, if you plase.
Ní féidir liom, tá sé ró-árd. I cannot, it is too high.
Agus naċ féidir leat é d'ís-liuġaḋ? And can you not lower it?
Do ḃeaḋ eagla orm go dtuitfeaḋ sé; tá sé ró-ṫrom I would be afraid it would fall, it is too heavy.
Ní'l i n-éan ċor. Congḃaiḋ suas an clár led' láiṁ ċlé maiṫ an fear! Tarraing amaċ an bacaimín led ḋeas-láiṁ agus cuir isteaċ ins an bpoll ṫíos é. Sgaoil an-clár anuas air anois. Sin é é. Dein an rud céadna ar an taoiḃ eile. Ḃfuil e ró-áird anois duit? Not at all. Keep up the board with your left hand. Good man! Draw out the peg with your right hand and put it into the hole below. Let down the board on it now. That's it. Do the same thing on the other side. Is it too high for you now?
Ní'l, a Ṁáiġistir No, sir.
Seaḋ, glan anois é. Feaċaiḋ i leaṫ annso agus taḃairiḋ aire. Tá na huiṁreaċa ṫíos nnso agam ar an gclár agus coṁaireoṁad féin iad. Éistiḋ le biseaċt ċéad ċoluṁain (4)--a naoi, a hoċt béag, a trí is fiċe, a dó ḋéag ar ḟiċid. Cad tá agam anaois? Yes, clean it now. Look here and pay attention. I have the numbers down here on the board, an I shall add them myself. Listen to the addition of the first column - nine, eighteen, twenty-three, thirty-two. What have I got now?
A do ġéag ar ḟiċiḋ. Thirty two.
Naċ é seo i ḃfigiúiriḃ é -- 32? Is not this is in figures -- 32
Seaḋ, a Ṁáiġistir Yes, sir
Féaċaiḋ anois; cuirfiḋ mé and (2) dó fá ḃun an ċéad ċoluṁain agus béarfaiḋ mé an (3) trí anonn agus cuirfiḋ mé leis an tarna coluṁain é. Cad tá again anois ag tosnuġaḋ biseaċta an tarna coluṁain? Look now, I'll put the 2 under the first column and I'll carry over the 3 and add it to the second column. What have I now beginning the addition of the second column?
Tá, a trí. You have three.
Taḃairiḋ aire arís--a trí, a hoċt, a seaċt déag, a dó is fiċe, a hoċt is fiċe. Cad tá agam anois? Pay atention again - three, eight, seventeen, twenty-two, twenty-eight. What have I got now?
A hoċt is fiċe. Twenty-eight.
Seo iad na figiúirí--28. Cad é an figiúir é seo--2 Here are the figures - 29. What figure is this --2?
A dó, a Ṁáiġistir Two, sir.
Agus e seo -- 8 And this -- 8
A hoċt. Eight.
Seaḋ. Cuirfiḋ mé síos a hoċt fé ḃun an tearna coluṁain agus béarfam an dó anonn agus cuirfeam leis an tríoṁaḋ coluṁan é. A dtuigeann siḃ an méid sin? Yes, I'll put down the eight under the second column and we'll carry over the two and add it to the third column. DO you understnad that much?
Tuigimíd, a Ṁáiġistir We do, sir.
Seaḋ má seaḋ; éistiḋ arís. Tá a dó agam aoins le sur leis an tríoṁaḋ coluṁan, maċ fuil? Very well, then; listen again. I have two now to add to the third column, have I not?
Tá. You have.
Anois-- a dó, a naoi, a sé déag, a naoi déag. Cad ta agam anois? Now - two, nine, sixteen, nineteen. What have I got now?
Tá a naoi déag. Nineteen.
Seo iad na figiúirí-19--agus cad do ḋéanfaiḋ mé leo anois? Here are the figures - 19 - and what shall I do with them now?
Caiṫfiḋ tú iad araon do ċur síos. You must put them both down.
Cionnus a' gcuirfiḋ mé síos iad? How shall I put them donw?
Cuir a naoi fé ḃun an tríoṁaḋ coluṁan agus a haon ar an taiḃ ċlé ḋe. Put the nine under the third column and the one to the left of it.
Cia an ċiall ná cuirfinn síos a naoi agus a naon do ḃreiṫ anonn liom? Why would I not put down the nine and carry over the one?
Mar ní'l éan-rud ann do ċuirfeá a haon leis. Because there is nothing to which you could add the one.
Ḃfuil an obair críoċnuiġṫe ar fad anois? Is the work entirely finished now?
Tá, a Ṁáiġistir It is, sir.
Léiġiḋ an coṁaireaṁ (5) dam, nó an freagra. Read the sum for me, or the answer.
Níle naoi gcéad, is a dó is ceiṫre fiċead. One thousant nine hundred and eighty-two.
Teasbáiniḋ na slínnte anois; iompuigiḋ amaċ iad. Is maiṫ é sin. Ní'l tusa crioċmuiġṫe. Maiṫ a buaċaill. Ḋein tusa dearṁad i n-áit éicint; dein suas (6) arís é. Deanfaiḋ sé sin an ġnó indiu. Show slates now ; turn them out. That's good. You are not finished. Good boy. You made a mistake somewhere; make it up again. That will do today.

END OF PART 1.

(1) nó 'sleanna'
(2) nó 'coṁairiḋ na huiṁreaċa'
(3) nó 'sleanna'
(4) nó 'eagair'
(5) nó 'coṁṡuim'
(6) dein suas = calculate, lit. 'make up'

 

 

contact me!
Cainnt Scoile (School Talk) - Hayes- 1904
©2008 phouka.com