p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
nexttitle
preface
conversation

(1)
(2)
(3)
(4)

 

 

 

SEAHChUS AR MAIDIN

(A CHAT IN THE MORNING)

Bail Ḋia oraiḋ , a ḃuaċaillí Good morning, boys! (1)
Dia isMuire ḋ uit, a Ṁáiġistir. Good morning, Sir (2)
Cionnus tá siḃ go léir indiu? How you all today?
Támaoid go breaġ, slán ḃeiḋ tú. (3) We are very well, thank you.
Agus cionnus tá siad so léis ag baile? And how are all at home?
Tá siad go maiṫ, buiḋ eaċas le Dia. They are well, thank god.
Is maiṫ an sgéal é sin. Maidean ḃreaġ í seo. That is good news. this is a fine morning.
'Seaḋ , mloaḋ le Dia It is, praise be to God.
An dóiġ liḃ so mbeiḋ sé fliuċ? Do you think it will be wet?
Ní ḃeiḋ le songnaṁ Dé; aċt is baoġal linn go mbeiḋ ceaṫanna ann. It will not, please god; but we fear there will beshowers.
nár legiḋ Dia sin; tá ár ndóṫaint báistiġe againn dá mbeaḋ éan-ṁaiṫ intte. Cad a' ċlog anois é? God grant there may not, for we have enouġ rain if there was any good in it. What time is it now?
Ní'l sé aċt ceaṫraiṁaḋ tar éis a naoi, a Ṁáiġistir. Is it only a quarter past nine, Sir.
Tá sé lauġ go leor fós, mar sin; aċt cia tá ċuġainn anois? It is early enough yet then; but who is this coming now?
'Liam Ó Briain, a Ṁáiġistir. William O'Brien, Sir.
Dia ḃeaṫa ċugainn, a 'Liam Welcome, William (4)
Go mairiḋ tú i ḃfad, a Ṁáiġistir. Long may you live, Sir.
Tá tú déiḃeannaċ indiu, a 'Liam. You are late today, William.
Ní raiḃ leiġeas agam air, a Ṁáiġistir. I could not help it, Sir.
Cia an ċiall? For what reason?
Tá leanḃ tinn againn ag baile. We have a sick child at home.
Agus an raiḃ tusa as taḃairt aire ḋ ó? And were you taking care of it?
Ní raḃas; aċt b'éigin dam dul go dtí an doċtúir ag iarraiḋ progóde. I was not, but I had to go to the doctor for medicine.
Cad tá ar an leanḃ? What is wrong with the child?(5)
Ní'l ḟios agam; aċt duḃairt máire ní Ḋonnaḃáin go raiḃ an galar an-ċosaṁail leis an mbolgaiġ, slán mo ċoṁarta! I don't know, but Mary O'Donovan said the disease was very like small-pox, bless the mark.
Comraiġe Dé ċugainn! Má's fíor é sin, caiṫfiḋ tusa fanaċt ag baile ó scoil. God protect us! If that is true you must stay at home from sċool.
Cia an ċiall, a Ṁáiġistir? For what reason, sir?
Sin í an dliġe—ar eagla go dtógfaḋ na scoláirí eile an galar. that is the law—lest the other pupils should take the disease.
Act 'ar mdóiġ ní'l sé orm-sa. But certainly I have not got it.
Ní'lim a' ráḋ go ḃfuil sé ort. Aċt ar eagla go dgógfá é agus so dtógfaḋ na buaċaillí eile uait-se ann-soin é. An dtuiġean tú? I do not say you have, but lest you should take it, and that the other pupils should take it from you then. Do you understand?
Tuigim anois, a Ṁáiġistir I understand now, Sir.
Fiafruiġ díoḃ ag baile anoċt an raiḃ an ceart ag an tsean-ṁnaoi; agus, má ḃí fan-se ag baile go mbeiḋ biseaċ ar an bpáiste. Ask them at home tonight was the old women right; and if she was, you to stay home until the child is better.
Déanfaiḋ mé sin go raiḃ maiṫ agat. I will do that, thank you.
Beiḋ an-saoġal agat anois ar feaḋ tamaill. You will have great life now for awhile.
B'ḟearr liom ḃeiṫ ar scoil, a Ṁáiġistir. I'd prefer to be in school, Sir.
Creidim an méid sin, mar ḃí tú an-ṫaḃarta(7) dod' scoluiġeaċt i gcoṁnuiḋ e. Tá duine éicint ag teaċt anois. I believe that, for you were fond or your schooling always (6). THere is somebody coming now.
Sé Diarmaid Ó Ceallaiġ atá ann, a Ṁáiġistir It is Dermot O'Kelly, Sir.
Agus, a Ḋiarmiad, cá raiḃ tusa le seaċtṁain? And Dermot, where were you for a week?
Ḃíos ag taḃairt congnaiṁ dóiḃ sa ġarraiḋ ag baile, a Ṁáiġistir I was helping them in the garden at home, sir.
Agus cad do ḃí agat ġá ḋ éanaṁ. And what were you doing?
Ḃíos ag glanaḋ fataí, a Ṁáiġistir. I was weeding potatoes, Sir.
Tá an-ċuid aimsire caillte agait i mbilaḋ na, agus táir ar gcúl led' ċeaċtannaiḃ. You have lot a lot of time this year, and you are backward with your tasks.
Mí mise atá cionntaċ. Cuinniġ m'aṫair ag baile mé, agus bíoḋ an milleán air. I am not to blame. My father kept me at home; and let the blame be on him.
Tá' ḟios agam go maiṫ gur ċuinniġ an fear boċt ag baile tú; aċt ní raiḃ éin-leiġeas aige air, mar is lag an congnaṁ atá aige fós. Suiḋ síos. An raiḃ tusa annso indé, a Taiḋ g Uí Ḋonnċaḋ a? I know well that the poor man kept you at home; but we could not help it (8). For he has but weak assistance yet. Sit down. Were you here yesterday Tim O'Donoghue?
Ḃíos, a Ṁáiġistir I was, Sir.
An raiḃ tú annso aṫruġaḋ indé? Were you here the day before yesterday?
Ní raḃas, a Ṁáiġistir I was not, Sire.
Agus cá raiḃ tú? And where were you?
Do ċuir mo ṁáṫair go dtí an margaḋ arṫeaċtaireaċt mé My mother sent me to the market on a message.
Tá leiṫ-sgéal maiṫ agat, a ṁic ó. Cad tá annsoin agat, a Ṁiċíl. You have a good excuse, my boy. What have you there, Michael.?
Tá sgian agam, a Ṁáiġistir. I have a knife, sir.
Sgian ṗóca an eaḋ ? A pocket-knife, is it?
Seaḋ , a Ṁáiġistir. Yes, sir.
Cad tá tú a ḃéaneaṁ léi? What are you doing with it?
Táim ag cur barra ar mo ṗeannluaiḋ e, a Ṁáiġistir. I am putting apoint on my lead pencil, sir.
Cá ḃfuair tú í? An aṁlaiḋ do ċeannuiġis í? Where did you get it? Was it how you bouġt it?
Seaḋ , a Ṁáiġistir. It was, Sir.
Cá'r ċeannuiġis í? Where id you buy it?
Ṫíos i siopa Ṫomáis Uí Néill Down in Thomas O'Neill's shop
Cad do ċosnuiġ sí? What did it cost?
Cad deir tú, a Ṁáiġistir? What do you say, sir?
An boḋ ar atá tú? Ar ṫug tú morán uirṫe? Are you deaf? Did you give muċ for it?
Níor ṫugas aċt tuistiún, mar ní raiḃ cianoóg eile agam. I only gave fourpence, for I had not another fraction.
Tá sí an-ṡaor ar fad; aċt is dóċa náċ fuil pioc maiṫeasa innte. It is very cheap; but I supposed there is no good in it.
Tá sí maiṫ a ḋ óṫaint daṁsa, a Ṁáiġistir, mar ní'l an iomarca gnóṫa agam dí It is good enouġ for me, sir, for I hav enot much use for it.
Teaspáin í, má's é do ṫoil é. Go raiḃ maiṫ agat. An sgian ġéar í? show it if you please? thank you. Is it a sharp knife?
Ní airiġim ṫú, a Ṁáiġistir. I don't hear you, Sir.
An ḃfuil faoḃar maiṫ uirṫe? Is there good edge on it?
Tá ambasa. Do ṫugas do ṡiúinéar indé í, agus do ċuir sé faoḃar uirṫi ar ċloiċ-ola atá aige there is, indeed. I gave it to a joiner yesterady, and he sharpened it on an oil stone whiċ he has.
Is deas an ball í It is a pretty article
Tá ceann níos deise agam-sa, a Ṁáiġistir I have a prettier one, sir.
Sgian ṗóca an eaḋ ? A pocket knife, is it?
'Seaḋ , a Ṁáiġistir Yes, sir.
An leat féin í? Is it your own?
Ní heaḋ ; is lem' aṫair í. No, it belongs to my father.
Beir í leiṫ ċuġam annso í, más e do ṫoil é. Bring it over here to me, if you please.
Seo ḋ uit í, a Ṁaiġistir Here is it for you, sir.
An bnfuil faoḃar maiṫ uirṫi? Is there a good edge on it?
Tá ambasa. Do ḃearrfaḋ sí guine. there is, indeed. It would shave a person.
Cá ḃfuair t'aṫair í? Where id your farther get it?
Fuair sé ó ḟear do ṫáinig aḃaile ó Aimeirioca í He got it from a man who came home from America
Is breaġ an sgian í, aċt seaċain agus ná caill í nó mairioḃṫar ṫú It is a fine knife, but take and don't lose it, for you will be killed.
Ní'l baoġal ar biṫ air sin, mar tá póca doiṁin agan. there is no fear at all of that for I have a deep pocket
Cuireann sé sin i n'uṁial dam go ḃfuil a ḋ á láiṁ sáiḋ te ag Seaġán Ó Maoldoṁnaiġ 'na ṗócaiḃ. Tóg amaċ do láṁa, a Ṡeaġáin. Tá cuma an díoṁaointir ort, a ṁic ó. that reminds me that John Downey has his two hands in his pockets. Take our your hands, John, you have an idle appearance, my good boy.

(1) Literally—prosperity from Good on ye, boys.
(2)Literally—God and Mary to you, master.
(3)nó 'go rabhair.'
(4)Literally—God be thy life towards us, William
(5)Literally—What is on the child?
(6)Literally—Very much give to your schooling always
(7)nó 'an-thugtha'
(8)Literally—He had no cure for it

 

 

 

contact me!
Cainnt Scoile (School Talk) - Hayes- 1904
©2008 phouka.com