p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
nexttitle
preface
conversation

(1)
(2)
(3)
(4)

 

 

 

Scoláirí nuaḋa

 

Seo ċuġainn scoláire nuaḋ, a Ṁáiġistir Here is a new pupil, sir.
Tá beirt aca ann. There are two of them.
Tá fáilte rómpa. Dia ḃur mbeaṫa ċuġainn, a ḃuaċaillí They are welcome. YOu are welcome, boys.
Dia is Muire ḋuit, a Ṁáġistir. Thank you sir.
Cia an t-aimn atá ort-sa, a ḃuaċaillín? What is you name, my little fellow?
Pádraig Ó Riain, a Ṁáiġistir. Patrick O'Ryan, Sir.
Agus cad is aimn duit-se, a ġarrúin? And what is your name, my boy?
Éamonn Ó Riain, a Ṁáiġistir. Edmond O'Ryan, Sir.
Dearḃráiṫreaċa siḃ mar sin, is dóċa. You are brothers, then?
'Seaḋ, a Ṁáiġistir Yes, Sir.
Ní'l cosaṁlaċt ar biṫ agaiḃ le n'a ċeile. You bear no resemblance to each other.
Ní tusa an ċéad duine duḃairt é sin, a Ṁáiġistir You are not the first person who said that, sir.
Deirṫear so ḃfuil Éamonn an-ċosaṁail lem' ṁáṫar, agus go ḃfuilim-se ag dul le muinntir m'aṫar. Is said that Edmund is very like my mother and that I am like my father's people.
Cad as díḃ? Where are you from?
Ó Ḃaile Ṗóiriín. From ballyporeen.
Cá ḃfuil an áit sin? Where is that place?
I gContae Ṫiobruid áran. In Country Tipperary
Cia an aois tú, a Ṗádraig? What age are you, Patrick?
Trí bliaḋna déag, a Ṁáiġistir. Thirteen year, sir.
Trí bliaḋna deag go glan anois, an eaḋ? Thirteen years exacty, is it?
Ní heaḋ; ḃí mé trí bliaḋna déag an búigṁaḋ lá fiċead de'n ṁí seo ċuaḋ ṫarainn. No; I was thirteen years on the 25th of last month.
Agus cia an aois tusa, a Éamonn? And what age are you, Edmund?
Ḃí mé deiċ mbliaḋna an dara lá déag de ṁí na Bealtaine seo d'imiṫiġ ṫart. I was ten years the twelfth of last May.
Cad é an leaḃar na ḃfuil tusa, a Ṗádraig? What book are you in, Patrick?
An cúigṁaḋ leaḃar, a Ṁáiġistir The Fifth Book, sir.
Agus tusa, a Éamonn? And you, Edmund?
An ceaṫraṁaḋ leaḃar, a Ṁáiġistir The Fourth Book, sir.
Agus an raiḃ siḃ i ṗfad ionnta? Where you long in them?
Do ċaiṫeamair bliaḋain, ar a laiġead, ionnta, a Ṁáiġistir. We spent a year at laest in in them, sir.
Cuirfiḋ mé suas céim riḃ mar sin. Tá an scrúduġaḋ ṫorainn agus tánaoid ag tornuġaḋ na bliaḋna nua annso anois. I will put you up a step, then. The Examination is over and we are beginning the new year here now.
Go raiḃ míle maiṫ agat, a Ṁáiġistir A thousand thanks to you, sir.
Cad é tsliġe ṁaraċtála atá ag ḃur n-aṫair, a ḃuaċaillí? What way of living has your father, boys?
Cúipéir is eaḋ e, a Ṁáiġistir. He is a cooper, sir.
Mac cúipéara 'seaḋ mé féin; is deas an ċeárd í an ċúipéireaċt, agus tá an-ḃaiḋ agam léi fós. Cá ḃfuil ḃur n-aṫair ag obair? I am a cooper's son myself. It is a nice trade and I have great affection for it still. Where is your father at work?
Ag muinntir Ṁic Aonġusa. In Guinness's
Tá tuarastal maiṫ annsoin aige is dóċa. He has good wages there, I suppose.
Tá sé ag saoṫruġaḋ ós cionn dá ṗúnt sa tseaċtṁain. He is earning over two pounds a week
Is fearr atá sé as 'ná mar a ḃí sé i mBaile Póirín mar sin. He is better off then, than he wa in Ballyporeen
Is fearr, mar tá an donas imṫiġṫe ar an gcúipéireaċt fá'n dtuaiṫ ó ċuireaḋ na huaċtarlanna ar bun. Yes, for misfortunate has fallen on the coopering in the country since the creameries were established.
Ca iad na leaḃair atá agaiḃ? What books have you?
Leaḃair Ṁuinntir' Ḟeallaṁain, a Ṁaġistir. Fallon's Books, sir.
Sin iad na leaḃair atá againn-ne annso. An raiḃ siḃ ag foġluim Gaeḋilge? Those are the books we have here. Were you learning Irish?
Ḃíomair, a Ṁaiġistir. We were, sir.
Is maiṫ liom sin. Ḃfuil an Ġaeḋealg beó san áit úd fós? I like that, Is the Irish alive in that place yet?
Is ar éigin é, mar ná laḃrainn aċt corr-duine í. Scarcely, for only an odd person speaks it.
Is mór an feallésin. Cá mbíonn siḃ 'nḃur gcoṁnuiḋe anois? That is a great pity. Where do you live now?
Annso i mBaile áṫa Cliaṫ, a Ṁáiġistir Here in Dublin, sir.
'Seaḋ, tá ḟios agam; aċt dia an áit i mBaile áṫa Cliaṫ? Yes, I know, but wehre in Dublin?
Ar Bóṫar na gCloċ, a Ṁáiġistir. In Stoneybatter, sir.
Cad é an uiṁir atá ar an tiġ? What is the house number?
Uimir a trí déag agus ċeiṫre fiċid, a Ṁaiġistir. Number 93, sir.
Caiṫfiḋ siḃ a ḃeiṫ annso ar a naoi a ċlog gaċ aon ṁaidean; ná deiniḋ dearṁad ar sin, a ḃuaċaillí. You must be here every morning at nine o'clock; don't make a mistake about that, boys.,
Ní'l baoġal ar biṫ air, a Ṁaiġistir. Bímíd 'n-ár suiḋe ar a seaċt a ċlog gaċ éan-ṁaidin sa ḃliaḋain. There is no fear, sir. for we are up at seven o'clock every morning in the year.
Is maiṫ an ṁaise ḋiḃ é sin, agus go leanuiḋ an gnás diḃ. Sid é do ḃuiḋean-sa ṫíos annsoin, a Éamoinn; fan-se annso, a Ṗádraig. Cad a ċlog anois é, a ḃuaċaillí? That is graceful conduct, and may the habit follow you. That is your class down there Edmond; you stay here Patric. What time is it now, boys?
Tá sé an deiċ go díreaċ; tá an clog a' bualaḋ. It is exactly ten o'clock; the bell is ringing.
Tosnóġmaoid anois. We shall begin now.

 

 

 

contact me!
Cainnt Scoile (School Talk) - Hayes- 1904
©2008 phouka.com