p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
nexttitle
preface
conversation

(1)
(2)
(3)
(4)

 

 

 

Léightheoireacht

Tógaiḋ amaċ na leaḃair, a ḃuaċaillí. Cá ḃfuil do leaḃar-sa, a Eóin? Take our hour books boys, Where is your book, John?
Do ċailleas é, a Ṁáiġistir. I lost it, sir.
Ní ḋéanfainn daḃt díot; ní ḟaca mé riaṁ híos fearr ṫú. Cá ḃfuil do leaḃar-sa, a Ḋóṁnaill? I would not doubt you, I never saw you better. Where is your book, Daniel?
D'ḟagas im' ḋiaḋ ag baile é, a Ṁáiġistir. I left it at home, sir.
Is iongantaċ nár ḟág tú do ċeann id 'ḋiaḋ, a 'maḋáin; agus cad do ḋéanfaiḋ tú anois? It is a wonder you did not leave your head at home; and what wil you do now?
Taḃairfiḋ mo ḋearḃráṫair ias-aċt leaḃair dam go fóill. My brother will lend me his book for a while.
Téiġir síos fá n-a ḋéin mar sin. Go down for it, then.
Raġad láiṫreaċ, a Ṁáiġistir. I will go presently, sir
Seo leat agus corraiġ suas, nó beiḋ an aimsear ar fad cáiṫte agus gan éan-rud déanta againn. Cad é an ceaċt atá againn indiu, a Ṁiċíl? Go on and hurry, or the time will be up and nothing done. What lessons have we today, Michael?
Ceaċt a dó ḋéag, a Ṁáiġistir The twelfth lesson, sir.
Deir Diarmaid Ó Murċaḋa naċ eaḋ, aċt ceaċt a haon déag. Dermot Murphy sais it is not, but the eleventh lesson.
Tá breall ar Ḋiarmaid; ní raiḃ sé ar scoil an lá déiḋeannaċ. Dermot is mistaken; he was not in school the last day.
Tá an ceart agat, a Ṁiċíl. 'Sé ceaċt a dó ḋéag atá againn indiu. Cad é an leaṫanaċ? You are right, MIchael. It is the twelfth lesson we have today. What is the page?
Leaṫanaċ a trú déag is fiċe, a Ṁaiġistir Page 33, sir.
Osgailiḋ na leaḃair agus faiġiḋ an leaṫanaċ úd. Ḃfuil sé agaiḃ? Open your books and get out that page. Have you got it?
Tá sé againn, a Ṁáiġistir We have it, sir.
Cia am ċiall ná fuil tusa ag féaċaint ar do leaḃar, a Ṡéamuis? Why are you not looking at your book, James?
Tá a leaṫanaċ stróicṫe amaċ as, a Ṁáiġistir The pageis torn out, sir.
Cia stróic é -- an gaḃar an eaḋ? Who tore it - the goat, was it?
Ní ḟeadair mé, marab é an leanḃ do ċuir láṁ air. I do not know unless it was the child put a hand on it.
Agus cia an ċiall ar ḟág tusa do leaḃar fá láiṁ an leinḃ? And why di dyou leave your book under the child's hand?
Níor ḟágar fá n-a láiṁ é, a Ṁáiġistir. I did not leave it under his hand, sir.
Cad do ḋein tú leis mar sin? What idd you do with it then?
Nuair ḃí mo ċeaċt foġlamṫa agam do ċuireas an leaḃar suas ar an sliastán. When I had learned my lesson I put the book up on the shelf.
Agus cad d'éiriġ ḋó annsoin? What happened it then?
Nuair ḃí ise imṫiġṫe amaċ is dóċa gur ċuaiḋ an leanḃ i n-áirde ar an gclár agus gur ṫóg anuas é. WHen I was out, I suppose the child got up on the table and took it down.
Ní raiḃ tú riaṁ fós ga leaṫsgéal do ḃeiṫ agat. Féaċ ar leaḃar Ḋoṁnaill annsoin indiu. Tosnuiġ-se, a Ṗeadair. You were never yet in want of an excuse. Look at Daniel's book today. Begin you, Peter.
Cad do ḋéanfaiḋ mé, a Ṁáiġistir. What shall I do, sir?
Léiġ an ceaċt ar fad ó ṫús go deireaḋ. Read the whole lesson from beginning to end
Ceaċt a dó ḋéag, an eaḋ? The twelfth lesson is it?
'Seaḋ; seo leat. Sin é é. Laḃair níos aoirde, má's é do ṫoil é. Yes, go on. That's it. SPeak out louder, if you please.
Tusa anois, A Ċaṫail. Faire go deó! Is olc an léiġṫeóireaċt í sin. Osgail do ḃéal, agus ná bí ag gearraḋ na ḃfocal mar sin. Ar ċuiris an ceaċt úd i gcóir aréir?

You now, Charles. O Sham! That is bad reading. Open you mouth and do not chop the words like that. Did you prepare that lesson last night

Ní raiḃ aga agam, a Ṁáiġistir. Ḃíos ag obair saṁóinḟéar. I had not an opportunity, sir. I was working in the meadow.
Tá a rian ort, a ṁíc ó. An ċéad ġarrún eile anois. You have the sign of it, my son. The next boy, now.
A' léiġfiḋ mé an ceaċt céadna, a Ṁáiġistir. Shall I read the same lesson, Sir?
Ná déin. Tosnuiġ ar ċeaċt a trú déag. Do not. Begin the thirteenth lesson.
Níor ċuireas é sin i gcóir, a Ṁáiġistir I did not prepare that, sir.
Iompuiġ sian go dtí an fiċṁaḋ leaṫanaċ. Turn back to page 20
Ceaċt a seaċt, a eaḋ? The seventh lesson, is it?
Seaḋ, seo leat. Sin é é. Laḃair go hárd anois. Yes, go one. That's it. Speak out loudly now.
Ní féidir liom, a Ṁáiġistir, mar tá slagdán orm. I cannot, sir. I have a cold.
Ní maiṫ liom soin, a Ḋonnċaḋ. Tusa anois, a Éamoinn. I do no like that, Denis. You now, Edmund.
Cad é a ceaċt, a Ṁáiġistir? What is the lesson, sir?
An ceaċt do ḃí againn ó ċianaiḃ. THe lesson we have a while ago.
Ceaċt a dó ḋéag? The twelfth lesson?
'Seaḋ; tiomáin leat. Ní airiġim ṫú; tá an léiġṫeoireaċt soin ró-ṁall. Léiġ é rud beag níosa tapaiḋe, agus béiḋ sé níos fearr. An raiḃ tusa annso indé? Yes, go one. I don't hear you. That reading is too slow. Read a little quicker and it wil be better. Were you here yesterday?
Ní raḃas, a Ṁáiġistir. I was not, sir.
Agus cá raiḃ tú? And where were you ?
Ḃíos ar a aonah le cois m'aṫar. I was at the fair with my father.
Cad é an gnó a ḃí agat-sa ar an aonaċ? What business had you at the fair?>
Ḃíos ag féaċaint i ndiaid na gcaoraċ. I was looking after the sheep.
Ar ḋíol riḃ na caoiriġ ar fad? Did you sell all the sheep?
Do ḋíolamair, a Ṁáiġistir. We did, sir.
Cad dp riaor siḃ orṫa? What did you get for them?
Dó is daḟiċid a' ceann. Forty-two shillings each.
An 'mḋó caorado ḃí agaiḃ? How many sheep had you?
Cúig cinn déag. Fifteen.
Do ḋein siḃ go han-ṁaiṫ mar sin. Cá ṁéad airgid a fuair siḃ ar fad. You did very well then. How much money did you receive altogether?
Ní'l a 'ḟíos agam, a Ṁáiġistir. I don't know, sir.
Ó! Is fuirist é áireadṁ--cúig caora déag ar dó is dá-ḟiċid a'ceann. O! It is easy to calculate it - fifteen sheep at forty-two shillings each.
Tá sé agam-sa, a Ṁáiġistir I have it, sir.
Fan go fóill anois. Éinne a ḃfuil sé i gcumas dó freagra do ṫaḃairt ar an gceist seo cuireaḋ sé a láṁ i n-áirde. Cad do fuair tusa, a Ṗádraig? Wait awhile. Anyone who is able to answer this question will put up his hand. What did you get, Patrick?
Aon ṗúnt déag ar ḟiċid is deiċ sgillinge. Thirty-one pounds ten shillings.
Cad do fuair tusa, a Ṁiċíl? What did you get, michael?
A haon-déag ar ḟiċid 'sa deiċ, a Ṁáiġistir. Thirty-on pounds, ten shillings, sir.
Tá, a Ṁáiġistir; fuaireas féin an rud céadna. They are, sir. I got the same thing myself.
Maiṫ an fear. Faiġ amaċ ceaċt a cúig déag anois, agus léiġ giota as. Good man. Get out the fifteenth lesson and read a portion of it.
Cad é an leaṫanaċ, a Ṁáiġistir? What page, sir?
Leaṫanaċ a ceaṫair déag is dáḟiċid. Page 54.
Cia an áit a ṫosnóġaiḋ mé? Where shall I begin?
I lár an leaṫanaiġ. Seo leat; léiġ amaċ é, agus cuir fuinneaṁ ann; tá sé ró-ċiúin agat. In the middle of the page. GO on, read it out and put a little energy into it, it is too quiet.
Tá scórnaċ tinn agan, a Ṁáiġistir. I have a sore throat, sir.
Ḃíos á ċeapaḋ go raiḃ rud éicint ort. Léiġ-se, a Ḃriain; tosnuiġ ar ḃarr an leaṫaniġ. I was thinking there was something wrong with you. Read you, Brian; begin at the top of the page.
An leaṫanaċ céadna, an eaḋ? THe same page, is it?
'Seaḋ; corraiġ leat. Tá an aimsear naċ mór caiṫte. Is maiṫ an léiġṫeoireaċt é sin; is dóiġ liom go ḃuil sé de ġlan-ṁeaṁair agat. Tusa anois, a Éamonn. Yes, hurry on, the time is almost up. That is good reading, I think you have it by heard. You now, Edmund.
Tá an áit caillte agam, a Ṁáiġistir. I have lost the place, sir.
Léiġ an t-alt soin ar ḃun an leaṫanaiġ, agus dá mbeiṫ- eá aireaċ ní ċaillfeá an áit. ad tá uait, a Eoin? Read that paragrapha t the bottom of the page, and if you were attentive you would not have lost the place. What do you want, Owen?
A dtaḃairfeá cead dom dul amaċ go fóill, má's é do ṫoil é? Would you give me leave to out for awhile, sir, if you place.
Taḃarfad is fáilte; aċt ná bí i ḃfad amuiġ. Dúnaiḋ na leaḃair. Cia leis an leaḃar so. I will, gladly, but do not be too long out. SHut the books. Who owns this books?
Is liom-sa é, a Ṁáiġistir. It is mine, sir.
Seo ḋuit é mar sin, agus go raiḃ míle maiṫ agat. Here it is, then, and thank you very much.
Tá fáilte roṁat, a Ṁáiġistir. You are welcome, sir.
Taḃairiḋ go léir aire anois. Caiṫfiḋ gaċ éinne abairt ċríoċnuiġṫe a ṫaḃairt uaiḋ mar ḟreagra. Ḃfuil siḃ ag éisteaċt liom? ALl pay attention now. Everyone must answer in a complete sentence. Are you paying attnetion to me?
Támaoid, a Máiġistir. We are, sir.
Anois curaeḋ gaċ éan-ḃuaċaill a leaḃar i n-áit éiċint. Cá ḃfuil do leaḃar, a Ṫomáis? Now, let each boy put his book somewhere. Where is your book, tom?
Tá mó leaḃar in mo ṗóca, a Ṁáiġistir. My book is in my pocket, sir.
Cá ḃfuil do leaḃar-sa, a Ṡeaġáin? Where is your book, John?
Tá mo leaḃar ar mo ġlúin, a Ṁáiġistir. My book is on my knee, sir.
Cár ċuir tusa do leaḃar, a Airt? Where did you put your book, art?
Do ċuireas ar an suiḋeaċán é. I put it on the seat.
Cár ḟág tusa do leaḃar, a Ḋiarmaid? Where did you leave your book, Dermot?
Ar an ḃfuinneaoig, a Ṁáiġistir. On the window, sir.
Cia an ċiall a ḃfuil do láṁ i n-áirde agat, a Liam? What have you your hand up for, william?
Níor ṫug Diarmaid abairt ċríoċnuiġṫe uaiḋ mar ḟreagra, a Ṁáiġistir Dermot did not answer in a complete sentence.
Cad baḋ ċóir dó a ráḋ? What should he had said?
Baḋ ċóir do a ráḋ, 'D'ḟáġar mo leaḃar ar an ḃfuinneoig, a Ṁáġistir.

He should have said, 'I Left my boook on the window' sir.

Maiṫ an buaċaill! Is géar-ċúiseaċ an duine beag ṫú. Cá ḃfuil do leaḃar-sa, a Ṡéamuis? Good boy! You are a clever little fellow. Where is your book, James?
Tá mo leaḃar fán suiḋeaċán, a Ṁáiġistir. My book is under the seat, sir.
Ar ċuir tusa do leaḃar i n-éan-áit, a Ḋoṁnaill? Did you put your book anywhere, Danial?
Níor ċuireas, a Ṁáiġistir. I did not, sir.
Cia an ċiall? Why?
Ní'l leaḃar agam, a Ṁáiġistir. I have not a book, sir.
Ó! Tuigim. d'ḟágais do leaḃar io ḋiaḋ iniu. Ná dein deariṁad air i mbáireaċ. O, I understand, you left it behind you today. Do not forget it tomorrow.
Ní dhéanfadh, a Mháighistir, le congmanh Dé. I shall not, sir, please god.
Déanfaidh sé sin an gnó indiu. Éirighid. Iompuighidh. Buailidh. Go réidh socair anois. Ar aghaidh. Stadaidh. Suidhidh. That will do today. Stand. Turn. Mark time. Quietly and easily now. March. Halt. Sit down.

 

 

 

contact me!
Cainnt Scoile (School Talk) - Hayes- 1904
©2008 phouka.com